Hero Image

    Witamy

    Bristol-Myers Squibb Polska

    O Bristol-Myers Squibb Polska

    Bristol-Myers Squibb jest firm? biofarmaceutyczn?, której celem jest dostarczanie pacjentom leków o najwy?szej jako?ci, pozwalaj?cych walczy? z najci??szymi chorobami. Nasze specjalistyczne leki pomagaj? pacjentom w walce z licznymi nowotworami, AIDS czy wirusowym zapaleniem w?troby.

    Bristol – Myers Squibb, jako pierwsza firma farmaceutyczna na ?wiecie wprowadzi?a nowoczesn? immunoterapi? w leczeniu najpowa?niejszych i najtrudniejszych nowotworów. ?Nasze leki onkologiczne, ze wzgl?du na ich prze?omowy i innowacyjny charakter by?y nagradzane presti?owymi nagrodami farmaceutycznymi.

    Bristol-Myers Squibb dzia?a na ?wiecie ju? ponad 125 lat a jednym z naszych kluczowych czynników sukcesu jest szeroko zakrojony program badań i rozwoju, uznawany za jeden z?najbardziej efektywnych w bran?y. Pozwala nam to regularnie udost?pnia? pacjentom nowe leki.

    Na polskim rynku Bristol-Myers Squibb dzia?a od ponad 20 lat. Prowadzimy dzia?alno?? badawcz? i sprzeda?ow?. W Polsce znajduje si? tak?e centrala badań klinicznych dla regionu Europy ?rodkowo-wschodniej. Poza dzia?alno?ci? komercyjn? firma podejmuje równie? wiele dzia?ań i inicjatyw edukacyjnych we wspó?pracy ze stowarzyszeniami dzia?aj?cymi na rzecz pacjentów onkologicznych.


    Global Business

    Dyrektor Generalny (CEO):
    Centrala:
    Nowy Jork, USA
    Bran?a:
    Biofarmaceutyki
    Strona www:
    Skrót NYSE:
    BMY
    Inwestycje w R&D:
    4,94 mld USD ??cznie z nak?adami na odkrycie i opracowanie nowych leków
    G?ówne lokalizacje:

    Polska?

    Dyrektor Generalny:
    Antoni ?arski
    Siedziba:
    Armii Ludowej 26
    00-609 Warszawa
    欧美人免费视频网站在线